15TH ICOC Organizing Committee

Executive Committee Members

Susumu Ohtsuka (Hiroshima University, Chair)

Koichi Ara (Nihon University)
Shuhei Ban (The University of Shiga Prefecture)
Hiroshi Ito (Suidosha)
Toru Kobari (Kagoshima University)
Haruko Kurihara (University of the Ryukyus)
Shuhei Nishida (Professor emeritus, The University of Tokyo)
Kazuo Ogawa (Professor emeritus, The University of Tokyo)
Hiroaki Saito (The University of Tokyo)
Masayoshi Sano (National Institute of Polar Research)
Motohiro Shimanaga (Kumamoto University)
Shinji Shimode (Yokohama National University)
Sho Shirakashi (Kindai University)
Kazutaka Takahashi (The University of Tokyo)
Atsushi Yamaguchi (Hokkaido University)

Local Committee Members (Hiroshima University)

Susumu Ohtsuka
Panakkool Thamban Aneesh
Aki Kato
Souta Komeda
Yusuke Kondo
Lawrence M. Liao
Ione Madinabeitia
Toshihiro Nakai
Norio Shimizu
Emi Sugaya
Ko Tomikawa
Kaori Wakabayashi

Page top

logo

Follow us on SNS
facebook twitter